اهمیت انتخاب روغن گیربکس

روغن گیربکس

عملکرد دنده های خورشیدی و تورک کانورتر در گیربکس اتوماتیک با وجود روغن ارتباطی مستقیم دارند. اجزا و متعلقات داخلی گیربکس اتوماتیک در زمان استفاده به دمای بسیار بالایی می رسند و در صورت کافی نبودن روغن، تعویض نشدن و ریختن روغن اشتباه وعدم توجه به سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک؛ احتمال وارد امدن آسیب جدی به مکانیزم آن وجود دارد. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to TopCall Now Button